Relasyon ki egziste ant Paulo Freire ak Edikasyon Jenn ak Granmoun yo (EJG) kòm yon dwa moun yo genyen lavidiran

November 5, 2021

Nan okazyon san (100) lane anivèsè nesans Paulo Freire a yo te selebre nan dat 19 Sektanm 2021 an, CLADE te tou pwofite fè Kanpay #PauloFreire apviv.Yon edikasyon pou demokrasi pran yon lòt vitès pandan tout mwa Sektanm nan.Nan tètansan ak Kanpay Latinowameriken ak Karayibeyen pou Defans eritaj Paulo Freire a, yo te òganize yon Konsèy Edikasyon Popilè nan Amerik Latin ak nan Karayib la (an panyòl CEAAL), se yon inisyativ ki chita sou divès aksyon mobilizasyon, aksyon kominikasyon, aksyon sansibiizasyon, dyalòg ak braselide, ki demoutre kokennchenn enpòtans eritaj Paolo Freire a genyen nan kore demokrasi yo ak edikasyon ki dèyè libere moun nan e ki garanti dwa moun yo genyen nan rejyon nou an ak rès monn nan.

Pami ansanm aktivite ki fèt nan kad kanpay la, genyen woumble an liy yo (wèbbinè) ki te itil ak enteresan anpil. Nan tout tèm yo t ap debat sou yo a, yo te pwofite bòde relasyon ki egziste ant Paulo Freire ak Edikasyon Jenn ak Granmoun yo (EJG) kòm yon dwa moun yo genyen lavidiran.


Men woumble an liy (wèbbinè) pou nou kenbe yo:

‘’3 Sektanm, CLADE reyalize yon woumble an liy sou tèm’’Panse pratik Paulo Freire pou n ka fèfaskare devan malèpandye ki sou tèt demokrasi ki egziste sou kontinan an’’

30 Sektanm Platfòm Rezo Rejyonal pou EJG a reyalize yon woumble an liy sou tèm ‘’Edikasyon Jenn ak Granmoun nan nan Amerik Latin ak Karayib la : Sitiyasyon an, pèspektiv pa rappò ak panse Freryen an ‘


Eleman kle ki genyen nan relasyon ant Paulo Freire ak ak Edikasyon Jenn ak Granmoun nan

Ansanm woumble an liy sa yo te abòde relasyon ki egziste ant edikatè brezilyen an ak EJG a, yo demontre enpòtans pou nou kontinye valorize eritaj otè a ansanm ak panse li a pou nou ka ranfòse branch edikasyon an kòm yon dwa moun k ap ede nan garanti lòt dwa yo epi pou pèmèt moun viv tankou moun toutbon.


Kèk Eleman yo kapab konsidere kòm pi gwo kontribisyon Paulo Freire

• Ranfòsman EJG a kòm yon edikasyon popllè ak yon dwa moun k ap itil nan garanti tout lòt dwa ki pi enpòtan yo ;
• Pwopozisyon kèk lòt posiblite pou libere moun devan tandans konsèvatè ki genyen nan branch edikasyon an nan rejyon an (Yon fenomèn n ap viv nan sektè edikasyon an , tankou jan nou ka remake jan kèk peyi nan Amerik Latin ak Karayib la konsidere mouvman etidyan ak mouvman pwofesè yo kòm aktivite kriminèl ;
• Tout kontribisyon panse pedagojik politik la pote pou n rive fè bon jan analiz kritik sou tandans konsèvatè ak tandans gwoponyèt ki genyen nan edikasyon an ;
• Pwomosyon esperyans ak altènatif ki louvri posiblite reyèl pou gen devlopman panse kritik ak pratik demokratik la ;
• Inivèsalite a : kreyasyon ak esperimantasyon espas edikasyon piblik, espas edikasyon kominotè ak espas edikasyon sosyal yo ;
• Defans yon edikasyon k ap libere moun ak yon edikasyon demokratik ki dwe itil nan libere moun anba pouvwa boutdi yo ak nan konstriksyon kominote yo ak yon monn ki pi jis , ki pi sen , ki pi dirab e ki plis chita sou prensip egalite a ;

. Lè nou chita sou vizyon Paulo Freire a, inegalite,diskriminasyon ak zak gwo ponyèt pandemi an vin angrave yo, mande pou nou antre pi fon nan jefò n ap fè pou nou defann demokrasi a, nan bay mouvman sosyal yo plis jarèt nan batay y ap mennen nan defann dwa ak libète ansanm ak dwa moun pou yo jwenn edikasyon epi pou yo devlope kapasite yo genyen pou yo pote chanjman.


Lòt pwen nan eritaj Paolo Freire ki merite pou n kontinye reflechi sou yo

Kòm patisipan nan woumble an liy 3 Sektanm nan sou tèm ‘’Panse ak pratik Paulo Freire yo pou fè faskare devan malèpandye sou tèt demokrasi a :dapre sa k ap pase sou kontinan yo’’, espesyalis ak edikatè Pedro Pontual . CLADE ak CEAAL , kritike modèl edikasyon k ap layiyte kò l la a e li pale de altènatif ki soti nan sa Paulo Freire pwopoze pou n rive tabli yon modèl edikasyon k ap libere moun. Nan kad kanpay #PaoluloFreireapvivla, Pontual te esplike apwòch ki chita sou dyalòg Paulo Freire ap soutni an e ki rekonèt edikatè yo-fanm kou gason – gen yon nivo konesans yo devlope ki soti nan esperyans pa yo ak nan relasyon yo devlope nan lavi e se pou sa nou dwe konprannn travay pwofesè a se kreye sitiyason pou moun aprann, se pa tankou nou t ap fè yon transfè konesans nan yon bank, e sa se youn nan prensipal kontribisyon ki soti nan panse edikatè brezilyen an dirèk dirèk.Pa gen dout nan sa, eritaj sa a se yon kle enpòtann nan reyalizasyo EJG a kòm yon dwa moun pou lavidiran epi sou baz yon apwòch ki makònen ak ansanm dwa yo.

Pontual fè konnen, menm lè edeikatè yo gen devwa pou yo kreye sitiyasyon aprantisaj , men yo gen opòtinite pou yo ranmase konesans pou yo vin gen ypn lide ki pi laj sou monn nan ki chouke nan pwòp esperyans pa yo e dapre Paulo Freire toujou se sa k ap pèmèt yo pa sispann vin ak bon jan aksyon ak transfòmasyon ki konekte ak reyalite lavi yo.

Posiblite pou w ka jwenn dyalòg an liy sa a Edikasyon Jenn ak Granmoun nan Amerik Latin ak Karayib la . Epi al konsilte anpil lòt kontni toujou sou enpòtans eritaj Paulo Freire a genyen pou EJG sou paj nou an :WWW.redclade,org/epja !


Foto: FEDH-IPN

Jounen Entènasyonal kont Vyolans ak Tizonnay nan Lekòl : Nesesite pou nou kwape vyolans seksyèl ak vyolans ki gen rapò ak sèks epi pou nou Kore Koze Ekite a nan Lekòl nan Zòn Andeyò yo

Leta peyi manm INESKO yo te deside chwazi premye Jedi chak mwa Novanm kòm Jounen Entènasyonal kont Vyolans ak Tizonnay nan Lekòl, yon jounen nou te selebre yè, 4 Novanm 2021 an. Se yon jan n ap chèche pou n fè tout moun rekonèt kouman vyolans lan ap layite kò l nan tout espas kote edikasyon ap fèt, tout kalte fòm vyolans lan pran yo, e ki lakoz yo pa sispann pase dwa tifi kou tigason ak dwa adolesan yo anba pye, menm jan sa gen move konsekans sou sante ak bonè yo tou.

Asèlman oubyen tizonnay seksyèl la se yon fòm moun konpòte yo oubyen aji pou yo rabese lòt moun, kit se nan pawòl y ap itilize oubyen vye jès fizik, sa ki lakoz viktim nan resevwa yon domaj pou yon tan oubyen pou lavi diran. Se yon fòm ajisman ki makònen ak tizonnay youn oubyen plizyè moun pa sispann fè kont pwochen l yo, e sa ki fè moun nan toujou santi li gen gwo malèpandye sou tèt li, li santi li entimide, li wè yo dèyè jwe nan tèt li e sa ka rive menm nan zak vyolans fizik. Se yon lènmi sibtil k ap viv gras a solitid, tristès ak laperèz ki kay lòt yo.

Lè nou konsidere etid INISÉF fè e ki baze sou travay Obsèvatwa sou Diskriminasyon nan Radyo ak nan Telvizyon ann Ajantin, gen yon bon pousantaj tifi, tigason ak adolesan nan tout monn nan k ap sibi zak tizonnay seksyèl nan plizyè okazyon e nou menm ka di gen youn sou chak twa nan yo ki viktim mòd konpòtman sa yo. E an jenral, moun ki komèt kalte zak sa yo, se pwòp zanmi yo-fanm kou gason- e gen kèk fwa se pwofesè ak moun k ap travay lekòl yo ki konn ap komèt zak sa yo.

Vyolans ki gen rapò ak sèks la, youn nan lòt fòm vyolans ki egziste nan espas kote y ap bay edikasyon yo konsène tout kalte zak danjere k ap fèt kont yon moun oubyen yon gwoup moun akoz sèks viktim yo. Se yon mòd zak ki chouke nan rapò ki chaje fòskote ant fanm ak gason nan sosyete nou yo, nan zak gwo ponyèt otorite yo ak nan egzistans yon seri prensip danjere ak yon seri prensip ki chouke nan mòd sistèm ki mete gason sou tèt fanm nan.Se menm mo sa a yo itilize pou yo lonje dwèt sou tout zak ki fèt e ki gen rapò ak divès estrikti pouvwa a ki chita sou sèks moun e ki dèyè mete fanm, tifi ak tout lòt moun ki sible pou kesyon sèks oubyen pou chwa seksyèl yo ki depaman ak fason sosyete yo konsidere relsayon seksyèl ant fanm ak gason, e sa konsène tou sitiyasyon kote moun riske sibi divès kalte fòm vyolans ak diskriminasyon.

Dapre esplikasyon Maria Guadalupe Ponce, manm Komite Amerik Latin pou Defans Dwa Fanm yo (an Panyòl : CADEM) : vyolans kont fanm ak tfii yo se tout kalte zak vyolans ki gen rapò ak sèks moun ki pote oubyen ki ka lakoz yon domaj oswa yon soufrans ki kapab touche kò moun, sèks moun oubyen mantal viktim nan, menm jan ak tout lòt menas oubyen zak pou fòse moun oubyen pou wete libète moun, kit se zak ki fèt nan lavi piblik la, kit se zak ki fèt nan lavi prive moun. ‘’Zak vyolans k ap fèt sou fanm ak tifi pase men pran tout kalite zak, tankou : zak vyolans fizik, zak vyolans seksyèl, zak vyolans sikolojik ki fèt nan kad lavi nan fanmi an, lavi nan kominote a, menm jan ak tout lòt vyolans Leta komèt oubyen sitire’’

Nan lide pou fè faskare ak sitiyasyon tètchaje sa a, nou te prevwa pran divès dispozisyon pou nou rive ba l do, se tou sa ki pouse n vini ak pwojè ‘’Estrateji pou nou fè prevansyon kont vyolans seksyèl ak vyolans ki gen rapò ak sèks la epi pou nou kore koze ekite a nan lekòl nan zòn andeyò yo’’, yon inisyativ n ap reyalize nan poeyòd 2021-2023 an, nan Nikaragwa, Ondiras ak ann Ayti gras a kòdinasyon Kanpay Latinoameriken pou Dwa Moun pou yo Jwenn Edikasyon an (an Panyòl : CLADE) nan tètansanm ak Alténativ (Kanada) ansanm ak tout peyi ki fè pati Fowòm Daka Ondiras la, Regwoupman Edikasyon pou Tout Moun Ayiti a ansanm ak Fowòm Edikasyon ak Dwa Moun Insiyativ Nikaragwa a.

Apati yon travay rechèch aksyon patisipatif, pwojè a dèyè devlope yon volim konesans ak kapasite lokal pou rive idantifye ak fè prevansyon kont divès fòm vyolans lan konn pran yo ansanm ak vyolans ki gen rapò ak sèks la epi pou nou rive remanyen ak adapte yon ansanm zouti ak enstriman ki la deja nan lide pou nou ka ede nan fè tèm sa a tounen yon reyalite nan pratik lokal yo ak nan kominote kote y ap fè edikasyon yo, menm jan pou li rive pase nan zouti politik nasyonal ak zouti politik rejyonal yo.Tout demach sa a pral chita sou yon estrateji kominikasyon ak yon estrateji ki marye edikasyon ak kominikasyon e ki ap ede nan fè travay simaye enfòmasyon nan nivo chak etap yo sou tout aprantisaj nou rive fè yo bay tout manm CLADE yo ansanm ak tout patnè nasyonal, patnè rejyonal kou patnè global li yo.


Nan premye faz la:se chèche gen plis detay sou premye rezilta nou jwenn nan kad pwosesis ankèt fèt nan nivo twa (3) peyi sa yo sou vyolans nan lekòl

1. Nan Nikaragwa, vyolans ki gen rapò ak sèks la parèt sou fòm vyolans fizik, entimidasyon, kontrent, bay presyon ak lapawòl e menm rive nan zak vòl. Mete sou sa, Zak tizonnay dirijan lekòl yo ap fè yo ka soti nan fè rabè, mete elèv deyò, bay move nòt, fè ti jwèt ak plezantri ki gen rapò ak sèks, e se gason k ap travay nan sektè edikasyon an ki konn gen abitid komèt kalte zak kon sa.

2. Nan Ondiras, yo remake gen pi plis tigason ak tifi ki vin ap sibi zak vyolans nan peyi a, espesyalman, apati presyon gang ak bandi ap fè sou yo, e kon sa tou, vin gen pi plis tifi ak tigason (an majorite, jenn ti mesye yo) ki lage nan pran dwòg legal (alkò, tabak) tankou dwòg ki pa legal yo (espesyalman, marigwana).

Yon lòt fenomèn k ap layite l kò l nan diivès rejyon yo, se apèl prepeye yo ki yon lòt fòm esplwatasyon seksyèl pou fè lajan sou tèt tifi ak tigason yo. Yon premye rechèch pèmèt nou idantifye suivi vyolans lan kay nèf (9) rezidan, espesyalamn nan minisipalite Ojojona, kote gen yon bann moun ki kite kapital la, Tegousigalpa, pou yo vin rete la.

Yon bò, genyen yon gwo disponiblite lakay anseyan, manman ak papa ptiti ansanm ak divès moun nan plizyè sektè pou yo kore lansman tematik ki dèyè kanpe an kwa kont fenomèn vyolans lan, men yon lòt bò, nou wè gen moun toujou ki poko fin twò alèz oubyen ki gen laperèz pou yo idantifye kèk ka vyolans tout moun nan lokalite yo konnen byen, paske pa yo vle bagay sa yo pran lari.

Mete sou sa, kòm lòt rezilta premye rechèch ki fèt yo, se divès kalte fòm nou wè vyolans lan ap pran yo, kit yo makònen oubyen yo pa makònen youn ak lòt, e sa pa ede nan jefò pou regle pwoblèm sa a e yo vin tounen yon sòt vwal ki fè nou vin gen plis difikilte pou nou pwoteje piblik la kont fenomèn sa yo.

3. Nan peyi d Ayiti, kontèks ki egiste jounen jodi a makònen ak anpil vyolans gang ak zam yo ap fè nan espas kote y ap bay edikasyon. Sa pa gen lontan depi yo te anvayi yon etablisman lekòl nan Pòtoprens, kapital la, pou yo touye ak bat yon yon papa pitit ansanm ak elèv yo. Nan yon sitiyasyon kon sa, li nesesè pou yo fè tout mwayen posib pou yo pwoteje sosyete a kont fenomèn vyolans sa a, menm jan ak espas ak etablisman kote edikasyon ap fèt yo, yon mannyè pou zak vyolans pa janm fèt nan lekòl ankò.

Espas kote edikasyon ap fèt pa zòn ki fèt pou aktivite delenkans ak aktivite lagè, se pou sa otorite yo ak tout soyete a gen reskonsablite pwoteje espas sa yo kont tout kalte fòm vyolans.


Foto: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh

Kovid-19: Solidarite ak finansman Nòmal dwa moun pou yo jwenn edikasyon, sante, ak pwotekyson kòm mwayen ki pi enpòtan pou nou fè faskare devan kriz la

May 8, 2020

Devan kriz ak eta ijans yo tabli nan tout moun nan, akoz pandemi Kovid-19 la, CLADE rekonèt ak apresye tout konsiy Òganizasyon Mondyal pou Lasante a (OMS, an franse) pran pou yo fè prevansyon epi pou yo bay moun swen sante.

Nou  voye santiman solidarite nou bay tout fanmi ki pèdi pwòch yo akòz maladi a, tout moun ki chape anba maladi a ak tout moun sa touche. Kon sa tou, nou felisite tout inisyativ manm CLADE yo ap pote sou zepòl yo, menm jan ak tout lòt òganizasyon ak mouvman defans dwa moun nan tout Amerik Latin ak nan karayib la k ap voye je sou pwoteksyon divès kominote edikasyon yo ansanm ak tout dwa yo geyen kòm moun. Nou wete chapo ba devan tout ajan sante menm jan ak tout pwofesyonèl k ap travay nan branch aktivite esansyèl yo, pou travay endispansab y ap fè yo.

Nou apresye e nou gen anpil rekonesans pou kokennchen enpòtans lyen solidarite, lyen koperasyon ak travay swen nan tètansanm yo genyen nan peryòd sa a . Nan sans sa a, nou mande pou anpil efò mobilizasyon ak efò koperasyon k ap fèt nan mitan sosyete sivil la, ant gouvènman, ant enstrikti sipranasyonal yo vin pi djanm, nan favorize pataj konesans, esperyans ak leson yo aprann, yon mannyè pou yo kore batay k ap fèt kont pandemi an ansanm ak konsekans li yo. E pi espesyalman, nou mande pou yo mete tout kantite resous finansye nesesè disponib pou yo bay lavi moun priyorite, an patikilye nan sa ki konsène sante piblik, men tou, nan branch edikasyon ak pwoteksyon sosyal la, pami tout ansanm dwa sosyal ak dwa ekonomik moun nan popilasyon an genyen. Sa ap mande pou yo kore politik sosyal yo, èd finasye ak asistans medikal la, nan bay moun ki nan sitiyasyon vilnerabilite ekonomik, kriz sa a plis touche yo yon èd nòmal, kit se moun ki plis viktim akoz sèks yo oubyen sitiyasyon travay yo, pwofil yo, kit se akoz yon domaj, kit se akoz yo gen anpil laj oubyen y ap viv nan zòn ki pi rekile , kit y ap viv nan zòn konfli oubyen yo ta twouve yo nan kondisyon kote y ap sibi diskriminasyon ak prejije sosyal.

Jan OMS, espesyalis ak pwofesyonèl lasante yo montre l la, moman an egzije mezi distans ant moun ak moun nan relasyon toulejou yo ak mezi lijyèn yo kòm dispozisyon pou nou anpeche pandemi an layite kò l pi plis. Pou rezon sa a, nou sispansyon kou fasfas yo ak kanpe lekòl kòm mezi prevansyon ak mezi pwoteksyon pou tout moun nan popilasyon an, nan mete lavi devan anvan tout lòt bagay. Poutèt sa, nou mande tout gouvènman pou yo pran tout mezi nesesè pou yo kontinye garanti respè dwa moun pou yo jwenn edikasyon san rete. N ap souliye nesesite pou elèv lekòl, espesyalman sa ki soti nan fanmi ki pa gen gwo mwayen, jwenn kantin eskolè pou yo ka manje bon kalite manje chak jou.

Nan yon sitiyasyon sa a,n ap fè tout moun sonje gen anpil tigason, tifi ak adolesan ki soti nan fanmi ki pa gen gwo mwayen, oubyen k ap viv nan zòn andeyò, ki pa gen posiblite jwenn ekipman ki ka pèmèt resevwa yon ansèyman adistans, n ap pale de fasilite tankou: òdinatè ak entènèt.

Pouvwa piblik yo dwe pran tout dispozisyon nesesè, yon bò, pou yo anpeche plis inegalite edikatif ak inegalite sosyal epi an menm tan yo dwe adopte lòt mezi pou yo konble tout mank ki genyen yo,tankou nan reyalize yon seri askyon pozitif ak yon ansanm pwogram pou moun rantre lajan ann ijans, sitou pou moun andikape, moun ki vin ap rantre pi piti lajan, moun ki nan sitiyasyon sosyal difisil ak moun ki nan chomaj, epi yo dwe kanpe sou frè lajan yo te konn pran nan men yo pou yo jwenn sèvis debaz, tankou : dlo, elektrisite, gaz, telefòn ak entènèt.

Moman kriz tankou nan sa n ye la a, vin plis egzije pou nou kore Leta nou yo kòm pi bon garanti pwoteksyon dwa moun epi pou yo kreye yon ansanm mezi ak politik piblik sou baz kontribisyon tout sektè, pandan nou rekonèt dwa moun yo ap pi fasil jwenn pwoteksyon lè gen aksyon nan tètansanm k ap fèt nan sans sa a.

Pou rezon sa a, n ap mande Leta peyi nan rejyon an pou yo aji ak tout volonte politik ak santiman ijans moman an egzije a nan fè pwomosyon pou politik ak aksyon ki mache men nan men ak konsiy OMS, kominote syantifik ak òganis pou defans dwa moun yo ap bay. Fwa sa a se pou solidarite ak espwa pran yon lòt nivo, se pou gen yon koperasyon ak yon aksyon nan tèt ansanm, kon sa tou, se pou n gen lòt fòm viv ansanm, k ap toujou rete tennfas menm apre pandemi an.