Igualdad en la educación: superar la violencia de género en las escuelas rurales - Clade

Nayani Real Ilustra

Egalite nan koze edikasyon : Regle pwoblèm vyolans ki chita sou sèks moun nan lekòl Zòn andeyò yo

Pou nou kore batay k ap fèt kont inegalite ant fanm ak gason an-tifi ak tigason, pou nou fè prevansyon kont fenomèn vyolans ki chita sou sèks nan branch edikasyon an, nou rasanble divès kalite materyèl nan paj sa a,, tankou : rechèch, atik nouvèl, analiz ak entèvyou.sou tèm nan, e pi espesyalman, nou prezante anpil enfòmasyon sou pwojè « Estrateji pou fè prevansyon kont vyolans seksyèl la ak vyolans ki chita sou sèks moun nan epi pou nou ranfòse koze ekite a nan lekòl zòn andeyò yo ».
Entérate más

Se yon pwojè Kanpay Latinowameriken pou Dwa Moun pou yo Jwenn Edikasyon an (an panyòl: CLADE) ap reyalize nan peryòd 2021- 2023 nan Nikaragwa, Ondiras ak Ayiti nan patenarya ak Altènativ (Kanada), e l ap fèt nan peyi sa yo gras a Fowòm Daka a nan Ondiras., Regwoupman pou Edikasyon pou tout Moun Ayiti a ( (an franse:REPT) ansanm ak Fowòm Edikasyon pou Devlopman Moun ki fè pati Inisyativ Nikaragwa a.

Travay sa a rive fèt gras a yon sipò ansanm ak yon sibvansyon ki bay nan lide
pou pèmèt yon pataj konesans ak inovasyon (KIX) Alyans Global pou Edikasyon
an (ann angle:GPE) ak Sant Entènasyonal Rechèch pou Devlopman an(ann
anlge :IDRC). Otawa, Kanada.

TERITWA OPERASYON YO

Ayiti

Ondiras

Nikaragwa

Nouvèl

Noticia

March 8, 2022

Ayiti: Fanm yo mobilize kont sistèm patriyakal la epi fini ak vyolans sou fanm

Daprè Ankèt Mòtalite, Mòbite ak Itilizasyon Sèvis (sigle francais: EMUS) nan lane 2018, gen 29% fanm ak tifi ki gen laj 15 ak 49 an sibi vyolans ann Ayiti. 45% nan fanm yo se mari yo oswa patnè yo ki fè vyolans sou yo, ankò dapre EMUS

Noticia

February 11, 2022

Ayiti: kouman sitiyasyon sistèm edikasyon an ye nan peyi Karayib sa a

Uityèm edisyon Konvèsayon KTX la te fèt ak patisipayon William Thélusmond, direktè egzekitif Regwoupmen Edikayon pou Tout Moun nan (an franse:REPT) ki reprezante Ayiti bò kote KTX LAC e ki te esplike kouman sitiyasyon sistèm edikasyon an ye nan peyi Karayib sa a.

Artículo

December 21, 2021

Sa panse Paolo Freire a porte kòm kontribisyon pou kore demokrasi yo

Nan kad enplemantasyon pwojè a chèche demontre bon jan koneksyon ki egziste ant panse Freire a avèk pwomosyon demokrasi yo, ki kanpe tennfas kont tnadans gwoponyèt k ap vale teren nan kontinan nou an, pi espesyalman nan domèn edikasyon an

Piblikasyon yo

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name