DEKLARASYON PLATFÒM REJYONAL POU EDIKASYON JENN AK GRANMOUN NAN KAD PREPARASYON CONFITEA VII LA

DEKLARASYON PLATFÒM REJYONAL POU EDIKASYON JENN AK GRANMOUN NAN KAD PREPARASYON CONFITEA VII LA

Nan kad preparasyon CONFITEA VII la, Platfòm Rezo Rejyonal pou EJG a ki fòme ak Asosiyasyon Latinowameriken pou Edikasyon ak Kominikasyon Popilè (an panyòl : ALLER), Konsèy Edikasyon Popilè nan Amerik Latin ak Karayib la (an panyòl : CEAAL), Kanpay Latinowameriken pou Dwa Moun pou yo Jwenn Edikasyon an (an panyòl :CLADE), Federasyon Entènasyonal lafwa ak Lajwa (FFyA), Konsèy Entènasyonal Edikasyon Granmoun (ann Angle : ICAE), Rezo Edikasyon ant Fanm nan Amerik Latin ak Karayib la ( an panyòl : REPEM), chita sou baz yon angajman istorik ak yon angajman moral pou ekite ak enklizyon. Li tabli sou baz travay nan tètansanm ant òganizasyon edikatif, òganizasyon popilè ak òganizasyon sosyal yo apati esperyans, rechèch ak pwopozisyon k ap fèt sou Edikasyon Jenn ak Granmoun nan (EJG) epi apati yon apwòch ki makònen ak patisipasyon aktif ak yon ansanm pwopozisyon ki rive posib gras a òganizasyon yon seri evènman nasyonal kou evènman entènasyonal sou dwa moun pou yo jwenn edikasyon an e ki chita sou do yon ansanm òganizasyon ak patnè ki pataje menm konviksyon e ki te potekole nan Konvokasyon vènman’’ Konsiltasyon sourejyonal nan Amerik Latin nan pou Preparasyon CONFITEA VII la’’ ki fèt nan dat 28, 29 ak 30 Jen 2021 an e kote yo prezante divès rekòmandasyon ki vin ann apre yo :

>> Antre la a pou nou ka gen posiblite jwenn tout dokiman an.