Politik enstitisyonel nan zafé jan nan CLADE (Política Institucional de Género CLADE) – Creole

Politik enstitisyonel nan zafé jan nan CLADE (Política Institucional de Género CLADE) – Creole

Kanpay Amerik Latin pou Dwa Edikasyon (CLADE) se yon rezo pliryèl de òganizasyon nan sosyete sivil la ak prezans li nan 18 peyi nan Amerik Latin Karayib la, ki ankouraje aksyon mobilizasyon sosyal ak pledwaye politik pou defann dwa moun pou yon edikasyon transfòmatris, piblik, layik e gratis pou tout moun pandan tout lavi epi kòm responsablite Leta. Rezo a dedye pa sèlman afimasyon dwa moun nan edikasyon, men tou ranfòsman demokrasi aktif ak patisipatif.

Depi nan konstitisyon li, kesyon jan yo te nan sant deba rezo a. Etid, piblikasyon, kou ak evènman diferan kalite yo te fèt sou relasyon ki genyen ant jan ak edikasyon. Pa gen lontan, CLADE, te pwodui politik enstitisyonèl pou gide adopsyon yon apwòch jan nan Kowòdinasyon Rejyonal li a, ki te Pèmèt kreyasyon enstriman ki tou konstitiye yon kontribisyon pou manm yo nan rezo-a, patnè ak enstans founisè yo. Pami yo, genyen Kòd Konduit e Politik ak angajman pou Prevansyon ak Lit kont Asèlman, Abi ak Eksplwatasyon Seksyèl.


¡Descargar publicación!